Rf haier c3fe744cmjru: Холодильник Haier HTF-456DM6RU | Festima.Ru