Indesit nba 161 fnf: Indesit NBA 161 FNF отзывы покупателей

[Страница 4/12] – Руководство пользователя: Холодильник INDESIT NBA16 FNF S, NBA 161 FNF, NBA 16 FNF

THERMOSTAT KNOB

This knob allows you to adjust the freezer 

temperature to different position:

– warmest; 

– coldest;

S – Super Mode.

We recommend, however, a medium position.

РУКОЯТКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Рукоятка используется для регулирования темпе-

ратуры в морозильной камере. 

Рукоятка терморегулятора поворотом по часовой 

стрелке до характерного щелчка включает режим 

«SUPER» (светящийся индикатор желтого цвета). 

– минимальное охлаждение; 

– максимальное охлаждение;

S – режим «SUPER».

CIS

4

Описание изделия

N

BA 16 FNF          NBA 161 FNF             NBA 16 FNF S

БАЛКОНЧИК

СЪЕМНЫЙ БАЛКОНЧИК 

для ПРОДУКТОВ * 

с ПОДСТАВКОЙ для ЯИЦ

БАЛКОНЧИК 

для БУТЫЛОК

* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ

21

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА

Светящийся индикатор зеленого цвета показыва-

ет, что электросхема прибора включена.

INDICATOR LIGHT

When this green indicator light is on, it indicates that 

the appliance is connected to the electricity network.

* Varies by number and/or position

Control panel

THERMOSTAT 

KNOB

Панель управления

РУКОЯТКА 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА 

INDICATOR LIGHT 

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА

РЕЖИМА «SUPER»

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОЙ 

FEED SWITCH

INDICATOR LIGHT 

«SUPER  MOD»

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

CONTROL PANEL

ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 

LAMP BOX

ПОЛКА * 

SHELVES *

РУЧКА 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

ЯЩИК для ФРУКТОВ 

и ОВОЩЕЙ

FRUIT and VEGETABLE BIN

ОТДЕЛЕНИЕ для 

ЗАМОРАЖИВАНИЯ

и ХРАНЕНИЯ c ФОРМОЙ для ЛЬДА 

FREEZER and STORAGE 

compartment

with ICE TRAY

ОТДЕЛЕНИЕ

 для ХРАНЕНИЯ 

STORAGE compartment

TEMPERATURE 

CONTROL KNOB

in REF. COMPARTMENT

ADJUSTABLE FEETS

SHELF

Removable multipurpose

SHELVES * with EGG TRAY

BOTTLE SHELF

Description of the appliance

Общий вид 

Overall view

GB

KZ

Электр қуатын үнемдеу жөніндегі 

ұсыныстар.

Ақаулар және оларды жою тәсілдері

Тоңазытқышты дұрыс орналастырыңыз

Жылу  көздерінен  аулақта,  жақсы  желдетілетін 

бөлмеде, 

«Орнату» 

(«Вентиляция») 

па-раграфтарының ұсыныстарына сай.

Температураны дұрыс орнатыңыз

Термореттегішті  ортаңғы  қалыпқа  қойыңыз. 

Төмен 

температура 

белгілеу 

электр 

қуатын  артық  тұтынуға  әкеліп  қана  қоймай, 

тағамдарды  сақтауға  да  әсер  етеді.  Шектен 

тыс 

төмен 

температура  көкөністерді,  дайын 

ет пен ірімшікті сақтауға кері әсер етуі мүмкін. 

Артық толтырмаңыз

Тағамдар  дұрыс  сақталу  үшін  ауа  қозғалысы 

өте  маңызды.   Тағамдарды  толтырып  салу 

ауаның  еркін  қозғалысына,  тоңазытқыштың 

дұрыс 

жұмыс 

істеуіне 

кедергі 

жасайды  және  қосымша  электр  қуатын  тұтынуға 

әкеледі. 

Есіктер жабық болсын

Есіктерді 

тек 

қажет 

болған 

жағдайда 

ғана 

ашыңыз, 

есте 

сақтаңыз, 

есіктер 

әрбір 

ашылған 

сайын 

тоңазытқыштың 

ішіндегі 

температура 

артады 

және 

бұрынғы 

температураны 

қалпына келтіру үшін электр қуаты жұмсалады. 

Тығыздап жабыңыз

Тоңазытқыш  есігіндегі  тығыздаушы  резеңкенің 

таза  болғанын  және  есікті  жапқан  кезде 

корпусқа  нығыздала  жабылғанын  қадағалаңыз, 

бұл суық ауаның шығып кетуіне кедергі болады. 

Ыстық тағамдарды салмаңыз

Тоңазытқышқа 

салынған 

ыстық 

тағам 

температураны 

бірден 

бірнеше 

градусқа 

көтереді.   Тағамдарды  тоңазытқышқа  салмас 

бұрын,  ыдысында бөлме температурасында суытып 

алыңыз. 

Тоңазытқыштың  жұмысы  қанағаттандырмаған 

немесе  ақаулар  туындаған  жағдайда,  техикті 

шақырмас  бұрын  осы  бөлімді  оқып  алыңыз.  Көп 

жағдайда, проблемаларды өзіңіз де шеше аласыз.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ-ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ   ¹ 007140626*58392040001

Ãîä    Year

ÌÎÄÅËÜ                                         ÒÓ 5156-034-39531251-2006     Wt-SNG

×èñëî Date
Ìåñÿö Month

14 èþëÿ 2010 ã. 

14 July 2010

Ñåðèéíûé íîìåð õîëîäèëüíèêà, íà òàáëè÷êå 

âíóòðè ïðèáîðà, ñîäåðæèò äàòó åãî âûïóñêà –

ïîñëåäíÿÿ öèôðà ãîäà, ìåñÿö, ÷èñëî.

Тоңазытқыш жұмыс істемейді

Тексеріңіз:

– үйде электр өшірілмегендігінм

– индикаторлық лампочка жанғандығынм

– айырдың розеткаға дұрыс тығылғанынм

–  розетканың  жөнді  екенінм  тексеру 

үшін жөнділігіне сенімді аспапты тығып көріңіз.

Т 

о 

ң 

а 

з 

ы 

т 

қ 

ы 

ш

 

бөлімшелеріндегі 

температура өте 

жоғары

Тексеріңіз:

–  бөлімшелердің  есіктерінің  тығыз  жабық 

екенін, 

есіктердегі 

тығыздағыщтардың 

зақымданбағанынм

–  термореттегіш  тұтқасының  дұрыс  қалыпта 

тұрғанынм

–  бөлімшелердің  тағамдармен  тым  толып 

кетпегенінм

– 

бөлімшелердіғ 

есіктерін 

көп 

ашпағаныңызды.

Т

оңазытқыш 

бөліміндегі 

тағамдар шектен тыс салқындайды

Тексеріңіз: 

–  термореттегіш  тұтқасының  дұрыс  қалыпта 

тұрғанынм

–  

т о ң а з ы т қ ы ш т ы ң  

артқы қабырғасын тимесін – ол өте суық.

Компрессор үнемі жұмыс істеп тұрады

Тексеріңіз: 

– 

тоңазытқыш 

есіктері 

тығыз 

жабылатындығын 

 

және 

жиі 

ашылмайтындығынм

–  бөлме  ішіндегі  температура  өте  жоғары 

еместігінм

–термореттегіш  тұтқасының  дұрыс  қалыпта 

тұрғанын.

Тоңазытқыш  жұмыс  істеп  тұрғанда  қатты 

шулайды

Тексеріңіз: 

– тоңазытқыштың тегіс тұрғанынм

– 

тоңазытқыштың 

басқа 

заттарға 

тимей тұрғанын (мысалы, жиһаздарға).

Салқындату 

жүйесінің 

ішінде 

айналатын  хладагент,  компрессор  жұмыс 

істеп 

тұрмаса 

да,  шамалы 

бүлкілдеуі 

мүмкін. Алаңдамаңыз, бұл қалыпты нәрсе. 

Тоңазытқыштың  бөлімінде  су  жиналады

Тексеріңіз:

– сорғыту тесіктері бітеліп қалмасын.

Құралдың  электр  жабдығы  жұмыс  істеп 

тұрғанда 

 

термореттегіштің 

және 

компрессордың 

тиісті 

дыбыстары қалыпты болып табылады. 

Егер  тексергеннен  кейін  де  тоңазытқыш 

дұрыс  жұмыс  істемесе,  I

N

DESIT    маркасының 

өнімдеріне  қызмет  көрсететін  авторландырылған 

сервис орталығымен хабарласыңыз.  

*

*

двигатель для холодильника Indesit NBA 161 FNF · ИМ «Деталюга»


дверь для холодильников Indesit

компрессор для холодильников Indesit

ручка для холодильников Indesit

двигатель для холодильников Indesit

замок для холодильников Indesit

полка для холодильников Indesit

уплотнитель для холодильников Indesit

реле для холодильников Indesit

датчик для холодильников Indesit

тепловой двигатель для холодильников Indesit

пусковое реле для холодильников Indesit

термостат для холодильников Indesit

термометр для холодильников Indesit

резина для холодильников Indesit

ящик для холодильников Indesit

инвертор для холодильников Indesit

уплотнительная резина для холодильников Indesit

лампочка для холодильников Indesit

петли для холодильников Indesit

датчик температуры для холодильников Indesit

стабилизатор для холодильников Indesit

фурнитура для холодильников Indesit

поглотитель запаха для холодильников Indesit

ледогенератор для холодильников Indesit

вентилятор для холодильников Indesit

инструкция для холодильников Indesit

двигатель для холодильника Indesit NBA 161 FNF

Наличие: под заказ

Цена:
уточняйте

Ищете двигатель для холодильника Indesit NBA 161 FNF? Интернет-магазин «Деталюга&raquo с радостью поможет Вам в этом. Большой выбор двигателей к холодильникам Indesit, по лучшим ценам с доставкой в любую точку России и Украины.

Купите двигатель для NBA 161 FNF прямо сейчас. С повсеместным распространением всемирной паутины все больше людей стали делать выбор в пользу интернет-магазинов, понимая, что торговля через интернет позволяет продавцу избежать затрат связанных с арендой помещения, содержания огромного штата продавцов и т.п. Поэтому, мы предлагаем покупателям запчасти по более низким ценам, нежели в обычных магазинах. Мы постоянно расширяем ассортимент запчастей, заключая договора напрямую с заводами-изготовителями.
Для оплаты заказа предусмотрены различные возможности, удобные как частным лицам, так и организациям. Доставка возможна несколькими способами: товар может доставить наш курьер, можно воспользоваться услугами транспортных компаний, либо осуществить пересылку почтой не только в такие крупные города как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самара, Новосибирск, Киев, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Запорожье, Одесса, Львов, а и в любой уголок России и Украины.

Заказать двигатель для холодильника Indesit NBA 161 FNF
двигатели на другие холодильники Indesit Заказать обратный звонок


Не тратьте время на поиск нужной запчасти, оформите заявку на заказ товара и наш менеджер свяжется с вами и согласует заказ.

Тип техники

Производитель

Модель

Просьба указывать серийный номер техники, для ускорения
обработки заказа.

Запчасть

Если у вас есть Артикул (P/N) необходимой запчасти – укажите её.

Ф.И.О.

Телефон

Страна

РоссияУкраинаБеларусь

Email

Email используется для отправки уведомлений о ценах и наличии

Дополнительно

Подать запрос

Политика конфиденциальности

или свяжитесь по телефону: +7 (966) 871-31-92

Ostma Külmik Indesit NBA 161 FNF internetis/foto, omadused/capabel.org

фото Кюльмик Indesit NBA 161 FNF

омадузед

 • juhtimine: elektromehaanilisi
 • arvu kaameraid: 2
 • Kompressorite arv: 1
 • sügavkülmik asukohta: alla
 • külmik asukohta: seistes eraldi
 • kuidas sulatada sügavkülmik: no frost
 • kuidas sulatada külmkapis: no frost
 • tootja: Indesit
 • tüübist külmik: külmik sügavkülmik
 • uste arv: 2
 • võime muuta asendit ukse: jah
 • müratase (dB): 42
 • lisavõimalused: super külmutamine
 • võimu külmutamine (кг/чел. ) evas): 10.00
 • jahutusvedelik: r600a (изобутаан)
 • автономный külma солитамин (ч): 15

Tõhusust ja energiatarve

 • energiatarve (kWh/aasta): 347.00

suurused

 • kogumaht külmkapis (l): 264.00
 • külmikusektsioonis maht (l): 184.00
 • sügavkülma maht (l): 80.00
 • Kaal (kg): 61.50
 • sügavus (см): 66.50
 • laius (см): 60.00
 • Кыргус (см): 167.00

turvalisus

 • режим “puhkust”: ei
 • laste kaitse: ei

Sa võid osta Indesit NBA 161 FNF Külmik online kaupplustes

каталог: Külmik

Кюльмик Индезит

Palun aidake projekti!Palun jagage seda!Aitäh!

ССЫЛКА:
КОД BB:
КОД HTML:

Палун Айдаке Проекты: Айта!


Indesit NBA 13 NF NX

Indesit BIA 20 NF

Индезит С 238 Т

Indesit BIA 18 NF

Indesit BIA 20 NF S

Индезит БИА 20

Indesit BIA 20 NF Y S H

Индезит Т 18 НФ

Индезит САА 55

Indesit TIA 17 GA

Индезит ТА 16 Р

Индезит С 132 Г

Индезит НБС 15 АА

Indesit ТАН 5 FNF S

Индезит Б 16 Т

Индезит ТА 5 ФНФ ПС

Индезит LI70 FF1 X

Indesit BH 180 NF S

Индезит BIA 13 F

Indesit PBAA 34 В X Г

Индезит ПВАА 13

Indesit BIA 20 NF Y H

Индезит ТТ 85 Т

Indesit BIAA 18 S H

Индезит Т 175 ГА

Индезит ТААН 2

Индезит ТИА 180

Indesit NBA 18D FNF

221,77 €

555,00 €

365,99 €

299,99 €

219,40 €

61,36 €

425,39 €

292,89 €
$ 846,12 NewAir Beer Froster Холодильник и охладитель со стеклянной дверью, Отдельностоящий пивной холодильник емкостью 125 банок в черном цвете – Охладите до 23 F с пивом и напитками, замерзшими за 1 час
842,50 долларов США Danby DAR110A1WDD 11 куб. футов. Квартирный холодильник Полный холодильник для квартиры, дома, маленькой кухни, рейтинг E-Star, кубические футы, белый
$999.90 Установка коммерческого холодильника

Kasutage allpool olevat vormi, действительный:
2022-2023

Килскап Indesit NBA 161 FNF Fil

freenode.info

– система поиска товаров

Килскап Фил

Vänligen hjälp projektet!Vänligen dela den!Tack!

сторлекар

900 03
Всего объемов в баке (л) 264,00
Фрай объем (л) 80,00
килутриммет волым (л) 184,00
бредд (см) 60,00
джуп (см) 66,50
высота (см) 167,00
вес (кг) 61,50

Indesit NBA 161 FNF egenkaper

Tilverkare Indesit
Тип коляски Коляска средняя
Леднинг 9001 1 электромеханическая
килплатс stående separat
frys läge nedan
kylmedel r600a (изобутан)
sätt att avfrosta ett k ylskåp ingen frost
sätt att frosta av frysen ingen frost
antal kompressorer 1
Аналетная камера 2
Эффект жарки (кг/день) 10.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *